• 1
  • 2
  • 3
  • 4

El Grup de Natura Freixe va impulsar aquest projecte des de la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que ens va incloure a l’ordre d’ajuts per a la promoció i consolidació de la custòdia del territori als espais naturals de Catalunya.

Aquest projecte engloba tant el meandre de Flix com la zona de Sebes, on atès el grau d’ocupació de la zona de domini públic hidràulic, la manca del desllindament i l’estat de conservació que presenten aquestes zones fluvials, eren necessàries actuacions per garantir la continuïtat de l’espai natural adjacent i minimitzar-hi els impactes presents.

Principals objectius del projecte:

- Integració de les finques llindants amb l’àmbit protegit en els objectius de conservació de la Reserva
- Millora de l’hàbitat del bosc de ribera a la franja inundable del meandre de Flix
- Millora paisatgística de l’entorn del meandre de Flix
- Maneig d’hàbitats en zones de transició als aiguamolls de la zona de Sebes

Al meandre de Flix antigament les activitats agrícoles que es desenvolupaven ocupaven les zones que naturalment corresponien a vegetació de ribera, però degut a l’abandonament posterior d’aquestes activitats la zona potencial de vegetació de ribera va estar colonitzada per canyar (Arundo donax). La canya és una espècie invasora i és potencialment perjudicial per a l’equilibri de l’ecosistema i les espècies vegetals i animals autòctones. El projecte incloïa, mitjançant acords de custòdia amb propietaris dels terrenys riberencs, realitzar actuacions de gestió i restauració de la vegetació de ribera i de control i eliminació de la canya.

Pel que fa a la zona de Sebes, la intenció era conservar el paisatge natural tradicional i protegir i millorar els hàbitats d’espècies autòctones sensibles presents a la zona. Per tant, es pretenia reduir la quantitat d’espècies oportunistes o invasores i diversificar hàbitats afavorint les espècies autòctones de flora i fauna com per exemple la sargantana cua roja (Acanthodactylus erythrurus), la cesquera (Erianthus ravennae) o la xisca (Imperata cilindrica). Això es volia aconseguir en una correcta gestió de la zona ecotò entre l’aiguamoll i els camps de cultiu, on la vegetació invasora tendeix ha desenvolupar-se molt intensament i és molt limitant per a una franja especialment sensible pel fet de ser zona de transició.

Fins al moment els resultats obtinguts en l’aplicació d’aquest programa han estat molt satisfactoris:

- S’ha aconseguit tenir en custòdia uns 32.800 m2 de superfície. En uns 17.000 m2 d’aquesta superfície s’ha realitzat actuacions d’eliminació de vegetació invasora i de regeneració del bosc de ribera (potenciació de la regeneració natural i replantació amb 526 peus d’arbres autòctons). Pel que fa a a la resta de superfície s’hi ha realitzat una gestió de manteniment, preservació i afavoriment d’hàbitats i espècies d’interès.
- Intensa activitat de divulgació i conscienciació: Edició de 2.000 calendaris, 1.400 fulletons, 800 dossiers i un panell informatiu, tallers educatius a escolars, difusió a la premsa, internet, ràdios...
- Incentivar la participació ciutadana amb diferents jornades de voluntariat, festes populars, jornades tècniques...

Destinació ornitològica Sebes

Galeria

Multimèdia