La Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix, amb una superfície de 204 ha, és un espai fluvial que conserva una bona mostra de vegetació aigualosa i de ribera. Comprèn, d’una banda, l’espai natural de Sebes, situat al marge esquerre del riu Ebre, aigües amunt de l’embassament de Flix, on s’ha format un dels canyissars més extensos de Catalunya i on es conserva un bosc de ribera gairebé intacte i que creix amb el seu màxim esplendor a les illes fluvials. L’espai declarat Reserva Natural de Fauna Salvatge inclou aquesta zona d’aiguamolls, les illes fluvials i una franja de protecció de 60 metres de riu al seu voltant. La zona del meandre s’estén al llarg dels gairebé 5 quilòmetres d’aquest estrangulat revolt que forma l’Ebre. La part declarada reserva inclou una antiga illa fluvial situada sota el Castell de Flix i bona part dels marges i tram del riu. A causa de la regulació del cabal, funciona la major part de l’any gairebé com un meandre abandonat, amb poca fondària d’aigua i poc cabal circulant. El fort contrast existent entre aquests espais fluvials i els talussos que els voregen, amb una vegetació de màquia i brolles típiques d’ambients amb baixa pluviometria, fa que puguem trobar en molt poc espai elements de vegetació i fauna característics dels dos ecosistemes tan contraposats per l’abundància o manca d’aigua.

 

VEGETACIÓ

Sebes és un conglomerat de comunitats vegetals. Cadascuna d’elles té les espècies que li són pròpies i aquestes en determinen la seva estructura.
Dins la Reserva Natural s’hi poden diferenciar els següents biòtops: embassament, riu i llacuna d’aigua dolça. En ells s’hi poden trobar pràcticament les mateixes comunitats vegetals; ara bé, les diferents condicions en què està l’aigua fan que aquestes s’organitzin de manera diferent.
Les comunitats més característiques de l’espai són: bosc de ribera, màquia,brolla, canyissar, tamarigar, canyar, i herbassar inundable. D’aquestes, el bosc de ribera, el canyissar, el canyar i l’herbassar inundable deuen la seva presència a la gran quantitat d’aigua existent a nivell freàtic. La resta forma part de la vegetació predominant en aquesta part del país.
Cal destacar la important presència del bosc de ribera a l’espai, sobretot considerant que des de fa molts anys les vores dels rius han estat alliberades de la seva vegetació natural per ser ocupades amb conreus. A Sebes aquesta dinàmica no ha succeït i això ha provocat que les comunitats de ribera de Sebes esdevinguin quasi bé úniques en el tram final del riu Ebre i, per tant, molt aïllades de comunitats semblants.

 

FAUNA

La Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix encara que no és un espai molt extens, conté un gran nombre d’hàbitats. Per exemple, atenent a la disponibilitat d’aigua, trobem des d’ambients aquàtics fins ambients extremadament secs, com ho és el que a Flix coneixem com “garriga”, que corresponen bàsicament a brolles de romer (romaní). La diversitat d’ambients en una determinada àrea afavoreix que s’hi concentrin aquelles espècies animals adaptades a viure-hi. Conseqüentment, el nombre d’espècies és més alt que si en la mateixa superfície el medi fos menys divers.
Un altre factor que afavoreix la diversitat és el fet que la Reserva Natural es troba en un dels corredors biològics més important de la península: el riu Ebre. Això fa que s’hi detectin espècies que l’utilitzen durant les seves migracions. A banda, al meandre hi desemboca la Vall de Bovera, amb el riu de La Cana, com a corredor biològic que connecta amb l’interior de les comarques de Ponent.


Veure llistat d’espècies protegides de la reserva
Classificació graus de protecció

Galeria

Multimèdia