Projectes

L’any 2003, es va aconseguir organitzar i muntar una infraestructura de camp al Mas del Director, amb l’objectiu de donar un suport tècnic durant el mostreig i processament de mostres als diferents grups d’investigació (CSIC-Blanes, Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, Departament d’Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona, CSIC- Anàlisi de Radioactius, Laboratori de Toxicologia Ambiental de la Universitat Politècnica de Barcelona, etc.)

 

Galeria

Multimèdia